Deze website maakt gebruik van Cookies.

1. ALGEMEEN

All Arias vindt uw pri­va­cy als bezoe­ker belang­rijk en ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens over­een­kom­stig de vol­gen­de pri­va­cy­ver­kla­ring. Met het gebruik van deze web­si­te stemt u dan ook in met deze pri­va­cy­ver­kla­ring.

2. COOKIEBELEID

De web­si­te van All Arias toont een coo­kie­mel­ding. Cookies zijn tekst­be­stand­jes die op uw com­pu­ter wor­den geplaatst om zo de ana­ly­se van het gebruik van de web­si­te moge­lijk maken. Door gebruik te maken van deze web­si­te geeft u toe­stem­ming voor het ver­wer­ken van de infor­ma­tie voor de doel­ein­den zoals hier­voor omschre­ven. Uw inter­net­brow­ser laat u toe dat u het gebruik van coo­kies ver­hin­dert, dat u een waar­schu­wing ont­vangt wan­neer een coo­kie geïn­stal­leerd wordt of dat u de coo­kies nadien van uw har­de schijf ver­wij­dert. Wij wij­zen u er ech­ter op dat u in dat geval wel­licht niet alle moge­lijk­he­den van onze web­si­te kan benut­ten. Raadpleeg voor meer infor­ma­tie de help-func­tie van uw inter­net­brow­ser.

Google Analytics

www​.ope​ra​bal​let​.be maakt gebruik van Google Analytics, een weba­na­ly­se-ser­vi­ce die wordt aan­ge­bo­den door Google Inc. (‘Google’). Ook Google Analytics maakt gebruik van coo­kies’. De door coo­kies gege­ne­reer­de infor­ma­tie over uw gebruik van de web­si­te (met inbe­grip van uw IP-adres) wordt over­ge­bracht naar Google en daar opge­sla­gen op ser­vers. Google gebruikt deze infor­ma­tie om bij te hou­den hoe u de web­si­te gebruikt, rap­por­ten over de web­si­te-acti­vi­teit op te stel­len voor web­si­te-exploi­tan­ten en ande­re dien­sten aan te bie­den met betrek­king tot web­si­te-acti­vi­teit en inter­net­ge­bruik. De coo­kies wor­den niet gebruikt om uw surf­ge­drag op ande­re web­si­tes na te gaan.

3. UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

All Arias kan deze pri­va­cy­ver­kla­ring wij­zi­gen of actu­a­li­se­ren. U kunt de wij­zi­gin­gen raad­ple­gen op de home­pa­ge van www​.ope​ra​bal​let​.be met ver­wij­zing naar de bij­ge­werk­te ver­sie. Onderaan deze pagi­na staat steeds de datum en het ver­sie­num­mer. De wij­zi­gin­gen gaan auto­ma­tisch van kracht na publi­ca­tie.

Verwerkingsverantwoordelijke
Opera Ballet Vlaanderen vzw
Van Ertbornstraat 8
2018 Antwerpen

Datum goed­keu­ring en 1e publi­ca­tie 06.03.2023